1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vartotojo ir internetinės svetainės „islamasvisiems.lt“ (toliau – Paslaugų teikėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Vartotojui apmokant paslaugas svetainėje.

1.2. Paslaugų teikėju šiose Taisyklėse yra internetinė svetainė  „islamasvisiems.lt“

1.3. Vartotoju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, besinaudojantis svetainės paslaugomis.

1.4. Svetainė „islamasvisiems.lt“ yra paslaugų teikimo svetainė orientuota į vartotojus, perkančius paslaugas asmeniniams, šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Svetainėje „islamasvisiems.lt“ juridiniai asmenys gali užsisakyti paslaugų tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.

1.5. Pateikdamas užsakymą Vartotojas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę naudotis svetainėje „islamasvisiems.lt“ teikiamomis paslaugomis.

1.6. Kartu su Vartotojo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Vartotojo ir svetainės „islamasvisiems.lt“ sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.7. Paslaugų teikėjas „islamasvisiems.lt“ pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Vartotojui užsakant paslaugas svetainėje „islamasvisiems.lt“  taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.8. Paslaugų teikėjas „islamasvisiems.lt“ neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

arab-kalba-mokymasis

2. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Vartotojo ir svetainės „islamasvisiems.lt“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas svetainėje „islamasvisiems.lt“ suformavęs prekių krepšelį (pasirinkęs kursų paketo kiekį), nurodęs el. pašto  adresą, asmens duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Vartotojo  ir svetainės „islamasvisiems.lt“, yra saugoma svetainėje www.islamasvisiems.lt .

arab-kalba-mokymasis

 3. Vartotojo teisės

3.1. Vartotojas turi teisę užsakyti paslaugas svetainėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti paslaugų teikimo sutarties su Paslaugos teikėju, apie tai raštu pranešdamas per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

3.3. Tais atvejais, kai paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Vartotojo nurodymus teikiamų paslaugų, kurie nėra iš anksto paruoštos ir kurie teikiami atsižvelgiant į Vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl paslaugų, kurios yra aiškiai pritaikytos Vartotojo asmeninėms reikmėms, Vartotojas neturi teisės atsisakyti paslaugų teikimo sutarties. Taip pat, Vartotojas neturi teisės grąžinti teikiamas paslaugas, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.

3.4.Vartotojas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

arab-kalba-mokymasis

 4. Vartotojo pareigos

4.1. Vartotojas privalo priimti užsakytas paslaugas ir sumokėti paslaugų bei jų suteikimo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, Vartotojas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Vartotojo pasirinktos paslaugos rezervuojamos bei Paslaugų teikėjas imasi vykdyti paslaugų teikimo sutartį tik tada, kai Paslaugų teikėjas gauna pranešimą iš Vartotojo mokėjimo sistemos ar banko apie apmokėjimą už pasirinktas paslaugas.

4.4. Vartotojas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

arab-kalba-mokymasis

5. Paslaugų teikėjo teisės

5.1. Jei Vartotojas bando pakenkti svetainės „islamasvisiems.lt“ darbo stabilumui ir saugumui, Paslaugų teikėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti Vartotojo naudojimąsi  svetainės paslaugomis arba panaikinti Vartotojo registraciją.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti svetainės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Paslaugų teikėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

arab-kalba-mokymasis

 6. Paslaugų teikėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Vartotojui tinkamai naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Paslaugų teikėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Vartotojui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Organizuoti Vartotojo užsakytų paslaugų teikimą Varototojo nurodytu el.pašto adresu.

6.4. Paslaugų teikėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Vartotojui suteikti užsakytas paslaugas, įsipareigoja grąžinti Vartotojo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų nepatiekimą.

arab-kalba-mokymasis

7. Paslaugų teikimo kaina

7.1. Paslaugų teikimo kainos svetainėje „islamasvisiems.lt“ nurodomos litais ir eurais, o suformuotame užsakyme eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Paslaugos Vartotojui teikiamos kainomis, galiojančiomis svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės.

arab-kalba-mokymasis

8. Paslaugų užsakymas ir teikimas

8.1. Paslaugų teikimas  Vartotojui:

8.1.1. Vartotojas, užsakymo metu pasirinkęs kursų paketą, įsipareigoja nurodyti tikslu el. pašto adresą.

8.1.2. Vartotojas įsipareigoja teikiamas paslaugas naudotis pats. Tuo atveju, kai jis teikiamų paslaugų naudoti pats negali, o teikiamos paslaugos teikiamos nurodytu el. pašto adresu ir remiantis kitais Vartotojo pateiktais duomenimis, Vartotojas  neturi teisės reikšti Paslaugų teikėjui pretenzijų dėl paslaugų teikimo netinkamam subjektui.

8.1.3. Paslaugas teikia Paslaugų teikėjas  arba jo įgaliotas atstovas.

8.2. Teikiamų paslaugų naudojimas:

8.2.1. Vartotojas gali naudotis teikiamomis paslaugomis Paslaugų teikėjo pateikta informacija,  bei kuri yra  pateikiama svetainėje.

8.2.2. Užsakytas paslaugas reikia pradėti naudotis ne veliau kaip per 30 darbo dienų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų teikėjo patvirtinimo, kai paslaugų užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

8.2.3. Teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

8.3. Pastebėjęs teikiamos paslaugos netinkamuą arba netikslumą, Vartotojas teikiamos paslaugos  privalo nesinaudoti ir parašyti svetainės administratoriui: info@islamasvisiems.lt  Vartotojui  pradėjus naudotis teikiamomis paslaugomis,  laikoma, kad teikiama paslauga  atitinka sutarties sąlygas.

8.4. Paslaugas, suteiktos Vartotojo nurodytu el. pašto adresu, laikoma, kad paslaugos Vartotojui yra suteiktos. Jei planuojamų paslaugų teikimo dieną paslaugos nepristatomos, Vartotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos paslaugų teikimo dienos, apie tai informuoja Paslaugų teikėją el. paštu: info@islamasvisiems.lt. Vartotojas, laiku neinformavęs Paslaugų teikėjo apie nesuteiktas paslaugas  praranda teisę reikšti Paslaugų teikėjui reikalavimus dėl paslaugų neteikimo laiku.

arab-kalba-mokymasis

9. Atsisakymas nuo sutarties ir  teikiamų paslaugų grąžinimas

9.1. Jei Vartotojas atsisako paslaugų teikimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., paslaugos grąžinamos Paslaugų teikėjui sąskaita per 14 dienų nuo Vartotojo pranešimo raštu apie paslaugų teikimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

9.1.1. Paslaugos nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos.

9.2. Jeigu suteikta paslauga  neatitinka kokybės reikalavimų, Vartotojas turi teisę kreiptis į centro administraciją info@islamasvisiems.lt ir raštu išdėstyti atsisakymo priežastis.

arab-kalba-mokymasis

10. Atsakomybė

10.1. Vartotojas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Vartotojas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Už paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojantis svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti centro administracijai: info@islamasvisiems.lt , taip pat nedelsiant informuoti  duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Vartotojo duomenimis, laikomi atliktais Vartotojo, ir Vartotojas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Paslaugų teikėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Vartotojas patenka į šiuos tinklalapius per Paslaugų teikėjo svetainėje esančias nuorodas.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

arab-kalba-mokymasis

11. Informacijos siuntimas

11.1. Paslaugų teikėjas visus pranešimus ir kitą svarbią informaciją siunčia Vartotojo pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Paslaugų teikėjo svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba susisiekus su centro administracija per el. paštą: info@islamasvisiems.lt

arab-kalba-mokymasis

12. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Paslaugų teikimo sutartimi tarp Vartotojo ir Paslaugų teikėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

arab-kalba-mokymasis