Pabaigos (pasninko nutraukimo) šventė – Id al Fitr

Pabaigos (pasninko nutraukimo) šventė – Id al Fitr

Id al Fitr – عِيدُ الفِطْرِ

Id al Fitr – tai laimės ir džiaugsmo šventė. Šią dieną tikintieji savo džiaugsmą nukreipią į Savo Viešpatį. Tie tikintieji, kurie pakluso Aukščiausiajam, bus apdovanoti už savo pasiekimus tikėjime tarnaujant Dievui. Aukščiausiasis yra pasakęs Korane:

“Laimėjo tasai, kuris apsivalė, minėjo savo Viešpaties vardą ir meldėsi.” 

(Sūra “Aukščiausiasis” 87:14-15).

Šios šventės gili prasmė yra tame, kad musulmonai išreiškia dėkingumą Viešpačiui už suteiktą pagalbą atliekant ankstesnes dvasines pareigas garbinime. Mūsų pasąmonėje ši šventė – tai akimirka, kai susivienija turtingojo galybė ir vargšo silpnybė, remiantis mums iš Dangaus suteikta meile ir gailestingumu vienas kitam. Visa tai yra išreiškiama zakiatu (apsivalymo mokesčiu). Ši diena vargingiesiems yra gerojo derliaus diena. Id al Fitr surenka visas šeimas ir gimines kartu. Šią dieną musulmonai yra geri, dosnūs ir kantrūs visame, jie lanko vienas kitą, kviečia pas save į svečius ir vaišina savo draugus. Id al Fitr – tai brolystės tikėjime šventė, kuri sustiprina draugystę tarp musulmonų ir skatina pagalbą vienas kitam. Tai diena, kada žmonės pamiršta apie savo nesutarimus ir visi renkasi kartu, nežiūrint į tai, kas yra vykę prieš tai. Kiekvienas šią dieną ieško susitaikymo ir atleidimo, jie spaudžia vienas kitam rankas. Jie džiaugiasi.

Takbir – تَكْبِيرٌ

Takbir yra Viešpaties šlovinimas žodžiu, arabų kalba sakant “Allahu Akbar” (Allah yra Didis). Musulmonui yra būtina sakyti takbirą iš kart pasibaigus Ramadanui, pradedant nuo saulės nusileidimo, t.y. vakarą ir naktį prieš šventinės Id al Fitr maldos dieną.

Šį takbirą vyrams patartina sakyti visur: kelyje, mašinoje, turguje, mečetėje, kitose vietose. Tokiu būdu yra paskelbiama apie šventės atėjimą ir kuriama šventinė nuotaika. Taip elgdavosi ankstesnės kartos musulmonai, o dabar tai labai įprasta girdėti arabų šalyse arba ten, kur gausi musulmonų bendruomenė.

Takbiro žodžiai:

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lia ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar ua li-lahil chamd.

Vertimas:

”Allahas yra Didis, Allahas yra Didis, Allahas yra Didis, nėra kitos dievybės išskyrus Allahą. Allahas yra Didis, Allahas yra Didis ir visa šlovė skirta Allahui”.

Audio:

 

Zakiat al Fitr – زَكاةُ الفِطْرِ

Aukščiausiasis paliepė užbaigti pasninką su zakiat al Fitr (apsivalymo pabaigos (pasninko) mokestis). Tai apsaugo pasninkavusį tikintįjį nuo nešvankybių ir Viešpaties niekinimo. Šią šventinę dieną tikinčiajam yra labai svarbu pamaitinti vargšus. Produktai ir jų kiekis, kuriuos reikia suteikti skurstančiajam, priklauso nuo šalies, kurioje vyksta al Fitr šventė. Tai gali būti ryžiai, kruopos, datulės.

Ibn Umar yra pasakęs:

“Allaho Pasiuntinys ﷺ, įpareigojo Ramadano mėnesio gale duoti zakiatą al Fitr vergui arba laisvam žmogui, vyrui arba moteriai, mažam ar dideliam musulmonui datulėmis arba kruopomis.”

Draudžiama šį mokestį imti iš psichinio ligonio.

Musulmonas neturėtų vėluoti atiduoti zakiatą. Tai privalu padaryti iki šventinės maldos. Geriausias laikas yra prieš šventinę maldą Id al Fitr dieną. Tačiau zakiatą galima paduoti ir prieš dvi ar tris dienas iki šventės, priklausomai nuo duodančiojo galimybių.

Šį zakiatą galima suteikti ir pinigais, tačiau vargstančiuosius jis turi pasiekti maistu. Dėl šios priežasties pinigai, skirti zakiat al fitr, gali būti sumokami toms organizacijoms ar asmenims, kurie yra įsipareigoję nupirkti maisto ir perduoti tai zakiat al fitr gavėjams.

Apsiprausimas ir drabužiai

Id Al Fitr šventės ankstų rytą visi musulmonai atlieka pilną apsiprausimą (nusimaudo), apsirengia švariais arba naujais rūbais ir skuba atlikti bendrą šventinę maldą. Vyrams yra įprasta pasikvepinti gerais kvepalais.

Užvalgymas prieš šventę

Prieš šventinę Id al Fitr maldą būtina suvalgyti keletą datulių, rekomenduojamas nelyginis jų skaičius – viena, trys, penkios ir t.t. Pirmąją šventės dieną pasninkauti yra draudžiama.

Šventinės maldos eiga

Kiekvienas tikintysis, vyrai ir moterys bei vaikai, anksti ryte renkasi į šventinę maldą mečetėje arba kitoje susirinkimo vietoje. Šventinės maldos laikas yra po saulėtekio prieš vidurdienį (apie 8 val. ryto). Tikinčiųjų tą dieną susirenka labai daug. Jų nuotaika šventinė ir gera, skamba sakomas takbiras. Malda sudaryta iš dviejų rakatų (vienetų). Kiekviename iš jų po pirmojo takbiro „Allahu Akbar“ sakomas papildomas skaičius takbirų, tada garsiai skaitoma sūra Al-Faticha ir dar viena sūra iš Korano. Maldos vedantysis (imamas) paprastai pradžioje paaiškina tikslią pačios maldos eigą. Besimeldžiantieji, sekdami imamu, atkartoja kiekvieną jo veiksmą.

Panašiai kaip ir kiekvieną penktadienį, tik Id dieną –  po maldos, yra sakomas dviejų dalių pamokslas, su nežymia petrauka viduryje ir takbirais. Pamoksle skamba patarimai ir raginimai tikintiesiems daryti gerus darbus ir sekti savo tikėjimu.

Po šios maldos visi musulmonai sveikina vienas kitą šventiniu pasveikinimu: Laimingos (palaimintos) šventės (Id Mubarak), spaudžia rankas ir vaišinasi paruoštomis vaišėmis.

 

Pasveikinimas Id al Fitr proga

Viename chadise, perduotame Džabir ibn Nafir, yra pasakyta:

“Pranašo ﷺ kompanionai, susitikę per Id al Fitr šventę sakydavo vieni kitiems tokį pasveikinimą:

“Takabbal Allahu minna ua minnkum” (“Lai Allah priima iš mūsų ir jūsų”).

Pabaigai, norėtųsi visus dar kartelį paskatinti šią šventinę dieną pasiryžti ir toliau stiprinti savo tikėjimą, vykdyti visus Allaho paliepimus ir šalintis to, ką Jis uždraudė. Linkime pajusti tikėjimo Dievu pilnatvę ir lai, Jam leidus, mums ir jums sekasi tiek šiame, tiek ateinančiame gyvenime.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Svetainės administracija „islamasvisiems.lt

 

Questions