Kodėl svarbu siekti žinių?

Kodėl svarbu siekti žinių?

Aprašymas: ši pamoka padės suprasti, kokią didelę įtaką žinių siekimui ir jų vaisiams turi islamas.

Tikslai:

  • Įvertinti unikalią žinių siekimo svarbą, kurią teikia islamas.
  • Nustatyti, kokių žinių reikėtų siekti.
  • Suprasti, kad kantrybė ir atsidavimas yra lemiamieji veiksniai žinių siekimo procese.
  • Sužinoti apie tam tikras priemones, kurios padėtų žmogui skinti žinių vaisius.

Jokia kita religija ar organizacija neteikia tiek dėmesio žinioms kaip islamas. Žinių siekimas islame – kiekvieno musulmono pareiga, o to apleidimas – nuodėmė. Pranašas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) autentiškame atpasakojime pasakė (chadise):

„Žinių siekimas yra kiekvieno musulmono pareiga.“ (Al-Tirmidzi)

Ši pareiga nėra apribota tam tikrai lyčiai ar klasei, tiksliau – tai lygiai taip pat privaloma moterims, kaip ir vyrams, tiek jauniems, tiek seniems, vargšams ir turtuoliams. Allahas išaukštino rangus ir statusus tų, kurie turi žinių, taip pat gyrė juos daugelyje vietų Korane. Allahas sako:

„Išaukština Allahas tuos jūsiškius, kurie patikėjo, ir tuos, kuriems duotas išmanymas, skirtingais laipsniais.“ (Koranas 58:11)

Jaučiamas labai didelis skirtumas tarp musulmono, kuris turi žinių, ir to, kuris jų neturi. Pranašas, taika ir palaima jam, tai apibūdino sakydamas:

„Mokslininko pranašumas už kitą (eilinį) garbintoją yra lyg pilno mėnulio pranašumas už kitus dangaus kūnus.“ (Abu Dawūd)

Jis taip pat pasakė:

„Mokslininko pranašumas už kitą (eilinį) garbintoją yra lyg mano pranašumas už kiekvieną iš jūsų.“ (Al-Tirmidzi)

Kodėl Allahas suteikė pirmenybę tiems, kurie turi žinių? Pranašų pareiga buvo perteikti žinias žmonėms – žinias, atkeliavusias tiesiogiai iš Kūrėjo apie Jį ir Jo atributus. Taip pat apie tai, kaip žmonės gali Jį pamaloninti ir išvengti Jo pykčio. Čia pastebima žinių svarba musulmono gyvenime. Tam, kad jis teisingai garbintų Allahą, atliktų veiksmus, pamaloninančius Allahą ir vengtų to, kas Jį užrūstina, musulmonas privalo siekti žinių. Jų nesiekiant jis gali visą savo gyvenimą praleisti darydamas dalykus, kurie prieštarauja tam, ką moko religija, o dėl to vietoj Allaho atleidimo galima užsitraukti Jo bausmę.

Ką turėčiau žinoti?

Gali iškilti klausimas: jeigu religinių žinių siekimas yra priedermė, o šių žinių sritis labai plati, kokio tipo žinių siekti privaloma? Populiarusis Achmed bin Chanbal, didis islamo mokslininkas, atsakė, kad kiekvienas musulmonas privalo siekti tų žinių, kurios jam leis tinkamai praktikuoti religiją. Keletas pavyzdžių:

1) Tikėjimas. Tai – svarbiausias religijos aspektas, kurį žmogus turi išpažinti, nes būtent dėl tikėjimo žmogus tampa musulmonu. Pirmi trylika Pranašo Muchammedo (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) gyvenimo metų buvo skirti tikslinant žmonių tikėjimą apie Allahą, akcentuojant, kad maldos turi būti skirtos tik Jam ir niekam kitam. Per visą tą laiką tik keletas kitų įsakymų buvo atskleista.

2) Žinios apie privalomus garbinimo aspektus. Kaip žinome, Allahas įsakė musulmonams atlikti  tam tikrus garbinimo aktus. Daugelis iš jų yra privalomi ir žmogus turi žinoti kaip juos atlikti. Pavyzdžiui, Allahas įsakė mums melstis mažiausiai penkis kartus per dieną, taigi mes privalome žinoti, kaip teisingai melstis, turint galvoje tai, kas maldoje yra leidžiama ir draudžiama. Taip pat, kadangi viena iš maldos sąlygų yra apsiprausimas, žmogus privalo žinoti kaip tai atlikti. Tai taikoma ir visiems kitiems Allaho įsakymams.

3) Žinoti, kas yra leidžiama ir neleidžiama kasdienybėje. Dėl Jo Gailestingumo Allahas paskatino mus mėgautis Jo sukurtais nesuskaičiuojamais malonumais, tuo pačiu metu įspėdamas mus apie tam tikrų dalykų fizinę ar dvasinę žalą, jei į juos įsitrauksime. Tokiu atveju mums privalu žinoti apie šiuos religijos aspektus, kad atsitiktinai ar specialiai nepadarytume ko nors neleistino. Verta dėmesio pastaba – musulmonai turi būti tikri, kad jie žino šias taisykles, susijusias su jų profesija, ar tai būtų medicina, verslas, teisė ar kita, kad jie galėtų dirbti paisydami religijos reikalavimų.

4) Paskutinis, bet ne mažiau svarbus aspektas – žmogus turi išmokti apvalyti savo širdį ir poelgius nuo blogų bruožų. Musulmonai turi žinoti, kaip apvalyti savo širdį nuo meilės turtams, statusui ir reputacijai bei kaip nukreipti savo meilę Allahui. Jie taip pat privalo žinoti puikiausias manieras, kurių moko islamo religija, ir bandyti sumodeliuoti savo gyvenimą pagal Pranašo Muchammedo (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) pavyzdį.

Kantrybė kelyje į Rojų

Žinių siekti reikia, tačiau ne visų vienu metu, kaip didis mokslininkas az-Zuhri pasakė:

„Tas, kuris mokosi visko vienu metu, visos jo žinios jį paliks vienu metu. Žinių reikėtų siekti palaipsniui.“

Žmogus savo paieškose turi turėti stiprų norą ir daug kantrybės. Kai kurie aspektai gali būti lengvai pasiekiami, bet kiti – sunkiau. Atminkite, jog kai žmogus bandydamas mokintis patiria sunkumus, jis gauna dvigubą apdovanojimą iš Allaho dėl įdėtų pastangų siekti žinių ir Jo dosnumas, iš tiesų, beribis. Pranašas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima):

„Kas recituoja Koraną ir mikčioja/užsikerta recituodamas, dėl to, kad jam tai nėra lengva, sulauks dvigubo apdovanojimo.“ (Sachych Muslim)

Egzistuoja daugybė būdų mokintis religijos. Vienas iš geriausių – tiesiogiai iš išmanančio ir doro musulmono. Tačiau tai ne visada gali būti lengvai prieinama. Tokiu atveju asmuo turėtų ieškoti kitų būdų savo tikslui įgyvendinti – tokių, kaip geros knygos, garsajuostės ir interneto svetainės. Kai pradedate mokytis, nesiimkite tų dalykų, kurių analizavimas reikalauja daug laiko; geriau išsidėstykite studijų medžiagą pagal svarbą. Vienas iš būdų sužinoti apie religiją yra šis tinklapis, kurio tikslas – lengvai ir palengva perteikti autentiškas žinias apie religijos pagrindus. Mes norėtume jus paskatinti perskaityti parengtas paskaitas ir atsakyti į klausimus, susijusius su jomis, tam, kad patikrintumėte save. Neskubėkite pradėti kitą pamoką, kol dar gerai nesupratote ankstesnės. Nesijaudinkite dėl ilgai praleisto laiko studijuojant šią medžiagą – jūs gaunate apdovanojimą už kiekvieną sekundę. Žinių siekimas religijoje jums palengvins kelią į Rojų, kaip Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) pasakė:

„Tas, kuris žingsniuos keliu ieškodamas žinių, Allah jam padarys lengvu kelią į Rojų. “  (Al-Tirmidzi)

Siekite žinių entuziastingai

Pranašas, taika jam ir Dievo palaima yra pasakęs:

„Kuomet Allah nori gero žmogui, jis suteikia jam religijos išmanymą.“ (al-Bukhari)

Bendražygiai, lai Allah būna patenkintas jais visais, entuziastingai siekė žinių. Pažvelkite į Abdullah b. Abbas, Pranašo pusbrolį – kaip jis buvo atsidavęs žinių  siekimui daugelyje sričių. Jis ypatingai žavėjosi tokias žmonėmis kaip kad Zaid b. Tsabit, kuris buvo vienas iš Korano raštininkų, vadovaujantis teisėjas ir juristas Medinoje, ekspertas paveldėjimo įstatymų klausimais ir Korano recitavime. Kartą, kai Zaid ketino keliauti, jaunasis Abdullah nuolankiai atsistojo jo pašonėje, ir paimdamas arklio vadeles į rankas, jis priėmė nuolankaus patarnautojo poziciją savo šeimininko akivaizdoje.

Zaid jam pasakė:  „Nedaryk to, o, Pranašo pusbroli!“ Abdullah atsakė: „Mes buvome mokyti šitaip elgtis su tais iš mūsų, kurie turi žinių.“ Tuomet Zaid jam pasakė: „Ištiesk savo ranką.“ Abdullah ją ištiesė. Zaid paėmė ja ir pabučiavo, sakydamas:  „Štai kaip mus mokė elgtis su Pranašo šeima.“

Žinių vaisiai

Žinių siekimas – garbinimo aktas, reikalaujantis išlaikyti intenciją daryti tai dėl niekieno kito, tik dėl Allaho, siekiant Jo Malonumo ir apdovanojimo. Nesistenkite įgyti žinių tam, kad pasirodytumėte prieš kitus ar varžytumėtės su jais, ar tam, kad pagyvintumėte susibūrimus. Pranašas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) pasakė:

„Tas, kuris sieks tų žinių, kurios paprastai yra siekiamos dėl Allah Malonės, tam kad įgautų kokią žemišką naudą, jis Teismo Dieną neužuos Rojaus kvapo.“ (Ibn Maadžah)

Taip pat turėtumėte žinoti, kad žinios yra bevertės, jeigu žmogus neskina jų vaisių – nepraktikuoja religijos taip, kaip to nori Allahas. Žmogus turėtų stengtis praktikuoti tai, ką išmoksta, nes tik gyventi islamu yra tai, kas nuveda į Rojų.

Norėtume užbaigti su keletu maldavimų, kuriuos pats Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) sakė apie žinių siekimą:

„O, Allah! Atnešk mums naudos iš to, ką mus išmokei, ir išmokyk mus to, kas atneš mums naudos ir padidink mūsų žinias.“ (Ibn Maadžah)

„O, Allah, aš prašau tavęs suteikti mums naudingų žinių; gero, tyro ir leistino pragyvenimo bei poelgių, kuriuos Tu priimi.“ (Ibn Maadžah)

„O, Allah, aš ieškau prieglobsčio nuo tų žinių, kurios neatneša naudos; širdies, kuri nenusižemina iš baimės; nepasotinamo troškimo ir maldavimų, kurie nebūna atsakomi.“ (Muslim)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=11]

Questions