Gerų manierų knyga. Al-Bukhario „Sachych“ perdavimų rinkinys

Imamo Al-Bukhario autentiškų (sachych) perdavimų (chadisų) rinkinys musulmonų pasaulyje turi neįkainojamą vertę. Visi perdavimai šiame rinkinyje yra patikimi, o pats rinkinys yra vienas pirmųjų, sudarytų pagal temas ir paties Al-Bukhario amžininkų pripažintas Musulmoniškosios teisės (fikh) klausimų žinynu. Jį sudaro 2134 perdavimai (chadisai). Rinkinys padalintas pagal temas. Pristatome vieną, iš šio rinkinio, temą pavadinimu: „Gerų manierų knyga (Al-Adab)“, kartu su imamo Zubaidi komentarais.

Gerų manierų knyga (Al-Adab)

Su kuo iš žmonių turėtume gražiausiai elgtis

Chadisas Nr.1914 (5971)

Abu Huraira pranešė, jog kartą pas Allaho Pasiuntinį, taika jam ir Viešpaties palaima, atėjo vienas žmogus ir jo paklausė: „Su kuo iš visų žmonių turėčiau gražiausiai elgtis?“ Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  atsakė: „Su savo motina.“ Žmogus paklausė: „O su kuo po to?“ Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, atsakė: „Su savo motina.“ Žmogus paklausė: „O su kuo po to?“ Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, atsakė: „Su savo motina.“ Žmogus (ketvirtą kartą) paklausė: „O su kuo po to?“ Tuomet Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, jam atsakė: „Su savo tėvu.“

Apie tai, jog žmogus neturi piktžodžiauti apie savo tėvus

Chadisas Nr.1915 (5973)

Abdullah bin Amras pranešė, jog Allaho Pasiuntinys, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Iš tiesų, tas, kuris prakeikia savo tėvus, padaro vieną iš sunkiausių nuodėmių.“ Žmonės jo paklausė: „O Allaho Pasiuntiny, kaip gi gali žmogus prakeikti savo paties tėvus?“ Jis, taika jam ir Viešpaties palaima, atsakė: „Taip nutinka tada, kai žmogus ima keikti kito žmogaus tėvą, o šis ima keikti jo tėvą; ir kai jis ima keikti kito žmogaus motiną, o šis (atsakydamas) ima keikti pirmojo motiną.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

Šis perdavimas (chadisas) draudžia keikti ne tik savo tėvus, bet ir kitus žmones, kurie atsakydami imtų keikti pirmojo tėvus.

Nuodėmę daro tas, kuris nutraukia giminystės ryšius

Chadisas Nr.1916 (5984)

Džubairas bin Mutimas perdavė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Neįeis į Rojų tas, kuris nutraukia giminystės ryšius.“

Allah neapleis to, kuris palaiko giminystės ryšius

Chadisas Nr.1917 (5988)

Abu Huraira pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Žodis Ar-Rachm (įsčios, t.y. giminystės ryšiai) yra kilęs iš žodžio Ar-Rachman, nes Allahas yra pasakęs: „Aš neapleisiu to, kuris neapleis jūsų (įsčių, t.y. giminystės ryšių), ir nutrauksiu ryšį (1) su tuo, kuris nutrauks ryšį su jumis.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

Ar-Rachm – įsčios, t.y. giminystės, kraujo ryšiai; Ar-Rachman – Gailestingasis (vienas iš Allaho vardų).

(1) T.y. nesuteiksiu tam žmogui Savo Malonės.

Giminystės ryšiai bus stiprūs, jei jais bus rūpinamasi

Chadisas Nr.1918 (5990)

Amr bin Al-Asas pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Abu tokio ir tokio (t.y Talibo) šeima (1) nėra mano  globėjai (aulija). Iš tiesų mano Globėjas (vali)  yra tik Allahas ir atsidavę tikintys žmonės. Bet mane sieja giminystės ryšiai su jais (ta šeima) ir todėl aš gerai su jais elgsiuosi ir būsiu jiems ištikimas.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Yra kalbama apie Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima,  dėdę Abu Talibą ir kitus jo šeimos narius, kurie nebuvo priėmę Islamo.

(2) Arabiškai žodis vali (dgsk. aulija) turi daug reikšmių. Viena iš jų yra globėjas. Kalbama apie vienos giminės narius, kurie turi vienas kitą ginti, rūpintis ir globoti. Korane šis žodis minimas kalbant apie Allahą kaip Globėją.

Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, sakyti žodžiai:

„Ne tas palaiko giminystės ryšius, kuris atsako tuo pačiu..“

Chadisas Nr.1919 (5991)

Abdula bin Amr pranešė Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakius:

„Tas, kuris palaiko gerus santykius su savo giminėmis (al-uasil) yra ne tas, kuris atsilygina savo giminaičiams už tai, kad jie padarė jam kažką gero (1), bet tas, kuris palaiko gerus santykius su tais giminaičiais, kurie nutraukė ryšius su juo (2).“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) T.y. atsilygina geru už savo giminaičių gerą elgesį su juo.

(2) Tai yra tas, kuris neseka blogu giminaičių pavyzdžiu ir stengiasi visada palaikyti ryšius su jais.

Apie tai, jog būtina gailestingai elgtis su vaikais, o taip pat juos bučiuoti ir apkabinti

Chadisas Nr.1920 (5998)

Aiša perdavė, jog kartą pas Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima,  atėjo vienas beduinas ir tarė:  „Jūs žmonės bučiuojat savo berniukus (1)! Mes jų nebučiuojam. „Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  atsakė: „Aš negaliu įdėti gailestingumo į tavo širdį, jeigu Allhas jį iš tavęs atėmė.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Beduinas uždavė šį klausimą, pamatęs, jog Medinos žmonės bučiuoja savo vaikus.

Chadisas Nr.1921 (5999)

Omaras bin Al-Chatabas pranešė, jog kartą pas Pranašą , taika jam ir Viešpaties palaima, buvo atvesti karo belaisviai (1), kurių tarpe buvo moteris žindyvė. Suradusi kokio nors belaisvio vaiką, ji prisidėdavo jį prie krūties ir pamaitindavo (2). Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  jų paklausė: „Kaip jūs manote, ar ši moteris galėtų įmesti savo sūnų į ugnį?“ Jie atsakė: „Ne, jei tik ji turėtų jėgų to išvengti.“ Tuomet jis, taika jam ir Viešpaties palaima,  tarė: „Allahas yra gailestingesnis Savo vergams nei ši moteris savo sūnui.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi kometaras:

(1) Kalbama apie moteris ir vaikus, paimtus į nelaisvę karinių veiksmu metu.

(2) Moteris buvo pametusi savo vaiką, kurį vėliau atrado.

Viešpats (Allah) padalino savo Malonę į šimtą dalių

Chadisas Nr.1922 (6000)

Abu Huraira pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima,  sakant:

„Maloningasis (Allah) padalino Savo Malonę į šimtą dalių ir pasiliko devyniasdešimt devynias dalis Sau, o vieną jų pasiuntė į žemę. Dėl šios vienos dalies visi sutvėrimai rūpinasi vienas kitu. Juk net kumelė pakelia ir patraukia kanopas, kad neužgautų savo jauniklio.“

Ar galima sodintis vaiką ant kelių?

Chadisas Nr.1923 (6003)

Osamas bin Zaidas pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  pasisodindavo jį ant vieno kelio, o Chasaną bin Ali (1) ant kito, tuomet juos apkabindavo ir sakydavo: „O Gailestingasis (Allah)! Būk jiems gailestingas taip, kaip aš jiems esu gailestingas.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, anūkas.

Gailestingumas žmonėms ir gyvūnams

Chadisas Nr. 1924 (6010)

Abu Huraira perdavė, jog kartą Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  atsistojo maldai ir jie visi atsistojo kartu su juo. Maldos metu kažkoks beduinas sušuko: „O Dieve (Allah)! Pasigailėk tik manęs ir Muchamedo, ir nieko daugiau.“ Pabaigęs maldą ir ištaręs pasveikinmą (taslim) , Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  jam tarė: „Tu apribojai (susiaurinai) tai, kas yra neaprėpiama (t.y. Allaho malonę).“

Chadisas Nr.1925 (6011)

Numanas bin Bašyras pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  yra pasakęs:

„Tikintieji, kurie yra gailestingi vienas kitam, myli vienas kitą ir yra vienas kitam malonūs, yra panašūs į vieną kūną. Kai viena jo dalių suserga, visas kūnas ima karščiuoti ir jį ima kamuoti nemiga.“  

Chadisas Nr.1926 (6012)

Anas bin Malikas perdavė Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakius:

„Musulmonas, kuris pasodins sodinuką (1), kurio (vaisius) vėliau valgys žmonės ar gyvūnai, susilauks tokio atlygio tarsi jis visa tai būtų davęs labdarai.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Anot kitos šio perdavimo (chadiso) versijos, Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  yra pasakęs: „…arba pasės ką nors…“

Chadisas Nr.1927 (6013)

Džaryras bin Abdulla pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  yra pasakęs:

„Nebus pagailėta  to, kuris pats negaili kitų.“

Geri santykiai su kaimynais

Chadisas Nr.1928 (6014)

Aiša pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Gabrielius (Džibryl) taip dažnai man primindavo, jog aš turiu gražiai ir maloniai elgtis su savo kaimynais, jog aš pagalvojau, kad jis (1) palieps man padaryti juos savo įpėdiniais.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Angelas Gabrielius tai būtų daręs Viešpačio (Allah) paliepimu.

Nuodėmę daro tas, kurio kaimynas nesijaučia saugiai dėl jo daromų piktadarysčių

Chadisas Nr.1929 (6016)

Abu Šuraiha pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Prisiekiu Allah, jis netiki! Prisiekiu Allah, jis netiki! Prisiekiu Allah, jis netiki!“ Jo buvo paklausta: „Apie ką tu kalbi, o Allaho Pasiuntiny?“ Jis, taika jam ir Viešpaties palaima, atsakė: „Apie tą žmogų, kurio kaimynas nesijaučia saugiai dėl jo daromų piktadarybių.“

Tegul tas, kuris tiki Viešpačiu (Allah) ir Paskutine Diena,

nekenkia savo kaimynui

Chadisas Nr.1930 (6018)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Tegul tas, kuris tiki Allahu ir Paskutine Diena, nekenkia savo kaimynui; tegul tas, kuris tiki Allahu ir Paskutine Diena, vaišina savo svečius dosniai ir tegul tas, kuris tiki Allahu ir Paskutine Diena, kalba gerai arba patyli (1).“ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Kitaip tariant – tegul susilaiko nuo melo, apkalbų, keiksmažodžių ir kitokių nešvankių kalbų.

Gero darymas prilygsta labdarai (sadaqa)

Chadisas Nr.1931 (6021)

Džariras bin Abdula pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Gero darymas yra labadara (sadaqa).“ (1)

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Už bet kokį gerą, islamo teisei (Šarijai) neprieštaraujantį poelgį, žmogus susilauks tokio paties atlygio, kaip už labdaros davimą.

Paliepimas visada būti maloniais

Chadisas Nr.1932 (6024)

Aiša pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  yra pasakęs:

„Allahas myli tuos, kurie visada yra malonūs ir švelnūs.“

Tikintieji padeda vieni kitiems

Chadisas Nr.1933 (6026, 6027)

Abu Mūsa pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Tikintieji vienas kitam yra tarsi pastatas, kurio viena dalis palaiko kitą.“ Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, suglaudė rankas ir jo pirštai susipynė. (Tuo metu) Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, sėdėjo, prie jo priėjo žmogus ir ėmė kažko prašyti. Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, atsisuko į juos ir tarė: „Padėkite ir patarkite jam, ir bus jums už tai atlyginta, o Allah apreikš, ką panorėjęs, Savo Pranašo lūpomis.“ 

Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, 

nesiplūsdavo ir nesišaipydavo iš kitų

Chadisas Nr.1934 (6031)

Anas bin Malikas pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, neplūsdavo kitų, nekalbėdavo nepadorių žodžių ir nekeikdavo kitų. Norėdamas išreikšti savo nepritarimą, jis sakydavo: „Kas jam yra?! Te pasidengia dulkėmis jo kakta!“ (1)

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Taip Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, skatino tą žmogų daugiau melstis ir pulti kniūbsčiomis ant žemės maldos metu, kad kakta paliestų žemę (atlikti sudžūd).

Geras charakteris, dosnumas ir smerkiamas šykštumas

Chadisas Nr.1936 (6038)

Džabiras pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, niekada neatsakė neigiamai, kai jo ko nors buvo prašoma. 1935 (6034)

Anas pranešė:

„Aš tarnavau Pranašui, taika jam ir Viešpaties palaima, dešimt metų ir jis niekada nėra man pasakęs „Uf!“ (nepasitenkinimo išreiškimas), ir nė karto nekaltino manęs sakydamas: „Kodėl tu taip padarei?“ arba „Kodėl tu to nepadarei?“

Draudimas šmeižti ir prakeikti

Chadisas Nr.1937 (6045)

Abu Zaras pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Kito žmogaus kaltinimas darius piktadarystes arba atsisakius tikėjimo atsigręš prieš jį patį, jei jo bendražygis (t.y. apkaltintasis) buvo nekaltas.“

Chadisas Nr.1938 (6047)

Sabyta bin Dahakas, vienas iš bendražygių, prisiekusių Pranašui, taika jam ir Viešpaties palaima, po medžiu (1), pranešė girdėjęs jį sakant:

„Tas, kuris prisiekia ne islamu, o kuria nors kita religija, tokiu ir tampa (2); nei vienas neturėtų pažadėti to, ko negali ištesėti (3); tas, kuris kokiu nors būdu atima sau gyvybę, bus tuo pačiu būdu kankinamas Prisikėlimo Dieną; tikinčiojo prakeikimas prilygsta jo nužudymui; tikinčiojo apkaltinimas netikėjimu prilygsta jo nužudymui.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Kalbama apie priesaiką (bai’a), kurią Hudaibijoje davė Pranašui, taika jam ir Viešpaties palaima, jo pasekėjai.

(2) Jei musulmonas ištaria pvz.: „Prisiekiu, jei nėra taip ir taip, tuomet aš krikščionis“, jis iš tiesų tampa krikščioniu.

(3) Pvz. niekas neturėtų pažadėti atiduoti svetimos nuosavybės už noro įvykdymą.

Paskalų smerkimas

Chadisas Nr.1939 (6056)

Huzaifa perdavė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Tas, kuris nešioja paskalas (1), neįeis į Rojų.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Tai yra toks žmogus, kuris pasakoja kitiems tai, ko pats nematė.

Pagyrų smerkimas

Chadisas Nr.1940 (6061)

Abu Bakr perdavė, jog kartą Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, akivaizdoje buvo paminėtas žmogus ir vienas jų ėmė jį girti. Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, tarė: „Tepasigaili tavęs Allah! Tu ką tik perpjovei gerklę savo draugui.“ Tai jis, taika jam ir Viešpaties palaima, pakartojo daugybę kartų ir tuomet tarė: „Jei kuris iš jūsų nori ką nors pagirti, jis turėtų sakyti: „Aš manau, jog jis yra toks ir toks“, jei jis iš tiesų taip mano. Allah yra Vienintelis, prieš Kurį jam teks atsakyti, ir nei vienas negali apvalyti kito žmogaus nuo nuodėmių Allaho akyse.“

Draudžiamas pavydas vienas kitam ir abipusis susvetimėjimas

Chadisas Nr.1941 (6065)

Visagalis Dievas (Allah) sako:

„Sakyk: „Ieškau prieglaudos pas aušros Valdovą; nuo blogio to, kurį Jis sukūrė, nuo blogio tamsos, kada ji užkloja, nuo pykčio kerėtojų, kurios pučia į mazgus, nuo blogio pavyduolio, kai jis pavydi!“ (Koranas, sūra “Aušra” 113. )

Anas bin Malikas pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Nejauskite neapykantos vienas kitam, nepavydėkite vienas kitam, neapleiskite vienas kito, o Allaho garbintojai, būkite broliais! Musulmonui neleidžiama apleisti (1) savo brolio daugiau nei trims dienoms.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) T.y. neleidžiama liautis bendravus. Laikinai nutraukti santykius yra leidžiama tik auklėjimo tikslais. Apie tai kalba kitas  perdavimas (chadisas). Anot jo, vienam žmogui buvo paliepta nustoti mėtyti akmenukus, nes Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, tam nepritarė. (Juk taip galima išmušti akį ar dantį, o ir priešo taip nepavyks nugalėti.) Šis nesiliovė to daręs ir jo draugas perspėjo jį nekalbėsiąs su juo tam tikrą laiką, jei jis neateis į protą ir nesiliaus taip daręs.

Chadisas Nr.1942 (6066)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Neįtarinėkite žmonių, nes įtarinėjimas yra blogiausias iš melagingų pasakojimų. Neieškokite trūkumų kituose (1), nešnipinėkite, neužkelkite kainų (nadžš) (2), nepavydėkite vienas kitam, neapleiskite vienas kito, nejauskite neapykantos vienas kitam ir būkite broliais, o Allaho garbintojai (kaip Jis jums paliepė).“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) T.y. nesistenkite sužinoti kitų žmonių trūkumų.

(2) T.y. kai kas nors pasiūlo aukšta kainą už prekę, kurios iš tiesų neketina pirkti, ir taip siekia apgauti pirkėją, norintį tą prekę įsigyti. Toks asmuo gali iš anksto susitarti su pardavėju dėl aukštos kainos, tačiau, jei pardavėjas sutinka, jie abu padaro nuodėmę. Nadžš yra ir tuo atveju, kai pardavėjas sako įsigijęs prekes už aukštesnę kainą, nei ta prekė yra verta.

Apie tai, kokie įtarinėjimai yra leidžiami

Chadisas Nr.1943 (6067, 6068)

Aiša pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Nemanau, kad toks ir toks bei toks ir toks išmano ką nors apie mūsų religiją.“

Anot kitos šio perdavimo (chadiso) versijos, Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„…išmano ką nors apie šią religiją, kurią mes praktikuojame.“

Tikintysis neturėtų pasakoti kitiems apie savo nuodėmes

Chadisas Nr.1944 (6069)

Abu Huraira pranešė girdėjęs Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakant:

„Mano pasekėjams bus atleistos visos nuodėmės (1), išskyrus tuos, kurie nusideda viešai arba pasakoja apie savo nuodėmes kitiems. Tokio atskleidimo pavyzdys yra kai žmogus padaro nuodėmę naktį ir Allahas paslepia ją nuo kitų žmonių (2), tačiau, rytui atėjus, jis kalba: „O toks ir toks, vakar aš padariau tai ir tai.“ Tad nors jis ir praleidžia naktį gaubiamas Allaho uždangos (t.y. niekas nežino apie jo nuodėmę), ryte jis pats tą uždangą nutraukia.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Yra kalbama,jog visiems tikintiesiems bus atleistos jų nuodėmės, šiame ir kitame gyvenime.

(2) T.y niekas nežino apie jo nuodėmę.

(3) Kitaip tariant, toks žmogus, atskleidžia tai, ką Dievas (Allah) paslėpė nuo kitų, ir pasmerkia save bausmei šiame, ir kitame gyvenimuose.

Susvetimėjimas ir santykių su savo tikėjimo broliu nutraukimas

Chadisas Nr.1945 (6077)

Abu Ajūb Al Ansaris pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Yra draudžiama apleisti (t.y. nustoti bendrauti) savo (tikėjimo) brolį ilgiau nei trims dienoms. Jiems susitikus (nėra leidžiama) nusisukti vienas nuo kito. Geresnis iš dviejų bus tas, kuris pirmas pasisveikins su kitu.“

Aukščiausiojo žodžiai: „O tie, kurie patikėjote! Bijokite Allaho ir būkite su teisingaisiais.“ (Koranas, sūra Atgaila 9:119)

Melo draudimas

Chadisas Nr.1946 (6094)

Abdulah perdavė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Tiesos sakymas veda į teisingumą, o teisingumas veda į Rojų. Žmogus tol sako tiesą, kol tampa teisuoliu (siddiq). Tuo tarpu melas veda į nuodėmę, o nuodėmė veda į Ugnį. O tas, kuris nesiliaus melavęs, taps melagiu Allaho akyse.“

Aukščiausiasis sako: „Iš tiesų kantriesiems jų dovanos dalinamos be jokio mato!“ (Koranas, sūra Minios 39:10)

Chadisas Nr.1947 (6099)

Abu Mūsa pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Nėra nei vieno, kuris būtų kantresnis girdėdamas įžeidimus, nei Allahas. Žmonės tvirtina, jog Jis turi sūnų (ar vaikų, ar įpėdinių), bet Jis vistiek suteikia jiems jėgų ir aprūpina juos.“

Saugotis pykčio prortūkio

Chadisas Nr.1948 (6114)

Visagalis Allahas sako: „…tie, kurie užgniaužia pyktį…“ (Koranas, sūra Imrano giminė 3:134)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Stiprus yra ne tas, kuris nugali žmones savo jėga, stiprus yra tas, kuris įpykęs sugeba susivaldyti.“

Chadisas Nr.1949 (6116)

Abu Huraira pranešė, jog kartą vienas žmogus Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, paprašė: „Duok man patarimą.“ Šis atsakė: „Nepyk ir neįtūžk.“ Žmogus dar keletą kartų pakartojo savo prašymą, bet Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, kaskart jam atsakydavo: „Nepyk ir neįtūžk.“

Gėdijimasis

Chadisas Nr.1950 (6117)

Imranas bin Huseinas perdavė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„ Gėdos jausmas, drovumas (chaja) veda tik prie gero.“

Jeigu tu nesigėdiji, tai daryk ką nori

Chadisas Nr.1951 (6120)

Abu Masūdas pranešė Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakius:

„Žmones pasiekė vienas iš ankstesniųjų pranašų (1) posakių: „Daryk, ką nori, jei nejauti gėdos (2).“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1)  T.y pirmųjų pranašų žodžiais tariant

(2) T.y jeigu žmogus nejaučia gėdos prieš kitus žmones ir Allahą, tai jam leidžiama daryti bet ką. Tačiau šiuos žodžius galima suprasti kaip ispėjimą: jeigu žmogus praranda gėdos jausmą, tuomet jis gali elgtis kaip nori, tačiau už viską jam reikės atsakyti prieš Allahą.

 Linksmas ir nuoširdus bendravimas su žmonėmis (1)

Chadisas Nr.1952 (6129)

Anas pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, dažnai būdavo jų tarpe ir su jais bendraudavo, o kartais net sakydavo jo mažajam broliui: „O Abu Umairai, ką veikia Nughair (paukščio rūšis)?“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Anot Ibn Masūdo, bendravimas yra leidžiamas tik tuo atveju, jei nuo to nenukenčia žmogaus tikėjimas ir nenutrūksta šeimyniniai ryšiai.

Tikinčiajam nebus įgelta du kartus iš tos pačios skylės

Chadisas Nr.1953 (6133)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Tikinčiajam nebus įgelta du kartus iš vienos ir tos pačios skylės.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) T.y. tikintysis turi pasimokyti iš savo klaidų ir, kartą suklydęs, nekartoti to paties.

Apie tai, kas leidžiama atliekant Radžaz (1) ir Hida (2), ir tai, kas yra nepageidaujama

Chadisas Nr.1954 (6145)

Ubai bin Kabas pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Kai kurios eilės yra pilnos išminties.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Tam tikros poezijos pavadinimas.

(2) Hida – tam tikras dainavimas genant kupranugarius, kurio ritmas priklauso nuo kupranugarių ėjimo greičio.

Poezija neturėtų būti mėgaujamasi tiek, kad ji nukreiptų žmogaus mintis nuo Viešpaties šlovinimo, žinių siekimo ir Korano skaitymo

Chadisas Nr.1955 (6154)

Ibn Omaras pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Teprisipildo žmogaus kūnas pūlių, o ne poezijos (1).“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Kitaip tariant, žmogui yra geriau susirgti, nei perdėtai mėgautis poezija.

Kas yra sakoma apie žodžius „Vargas tau!“

Chadisas Nr.1956 ()

Anas pranešė, jog kartą pas Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, atėjo beduinas ir jo paklausė: „O Allaho Pasiuntiny, kada ateis toji Valanda? (1)“ Jis atsakė: „Vargas tau (2), o ką tu jai esi paruošęs?“ Beduinas atsakė: „Aš nesu nieko jai paruošęs, išskyrus savo meilę Allahui ir Jo Pasiuntiniui.“ Į tai Pranašas atsakė: „Tu iš tiesų būsi su tais, kuriuos myli.“ Jie (bendražygiai) paklausė: „O mes taip pat?“ Jis atsakė: „Taip, ir jūs taip pat.“

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) t.y. Prisikėlimo Diena

(2) Arabų kalboje plačiai paplitęs išsireiškimas, kurio šiame sakinyje nereiktų suprasti tiesiogiai.

(Prisikėlimo dieną) žmonės bus šaukiami jų tėvų vardais

Chadisas Nr.1957 (6178)

Ibn Omaras pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Prisikėlimo dieną prie kiekvieno išdaviko (veidmainio) bus iškeltas ženklas ir bus tarta (viešai): „Tai – tokio ir tokio, kuris yra tokio ir tokio sūnus, išdavystė.“

Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima,  žodžiai: „Al-Karm tėra tikinčiojo širdis.“

Chadisas Nr.1958 (6182, 6183)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, yra pasakęs:

„Nevadinkite vynuogių Al-Karm (1), nes Al-Karm (2) yra tik tikinčiojo širdis.“

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1)  Vynuogių medis

(2) Yra draudžiama taip vadinti vynuoges, iš kurių yra daromas vynas. Žodis Al-Karm yra kilęs iš žodžio Al-Karam – dosnumas. Džahilijos (t.y. priešislaminiais) laikais gyvenę arabai manė, jog geriančiojo vyną širdis taps dosni. Kadangi abu šie žodžiai yra panašūs, jie gali sukelti netinkamas asociacijas. Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, sako, jog su tikinčiuoju neturi būti siejama tai, kas yra draudžiama, net jei tai ir yra tik žodžių žaismas. Anot jo, taika jam ir Viešpaties palaima, Al-Karm yra tik musulmono savybė, neturinti nieko bendro nei su vynuogėmis, nei su vynu.

Vardo pakeitimas į geresnį vardą

Chadisas Nr.1959 (6192)

Abu Huraira pranešė, jog Zainab prieš tai vadinosi Bara (2), bet buvo kalbama: „Šiuo vardu ji save aukština.“ Tad Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, pakeitė jos vardą į Zainab.

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, žmona, Zayneb bint Džakha.

(2) Pamaldžioji.

Apie tai, kai kas nors pašaukia savo bendražygį praleisdamas jo vardo raidę

Chadisas Nr.1960 (6202)

Anas pranešė, jog kartą kelionės metu Um Sulaim (1) (kartu su kitomis moterimis) buvo atsakinga už jų nešulius. Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, vergas Andžaša (labai greitai) varė jų kupranugarius. Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  jam tarė: „O Andžaš, neskubink kupranugarių, nešančių stiklinius indus (2)“

__________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) Anaso motina.

(2) Kavarir – moterys. Taip jos buvo vadinamos norint pabrėžti, jog su jomis reikia švelniai elgtis.

Pats bjauriausias  vardas Allaho akyse

Chadisas Nr.1961 (6205)

Abu Huraira pranešė, jog Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima,  yra pasakęs:

„Prisikėlimo Dieną šlykščiausias vardas Allaho akyse bus to žmogaus, kuris pasivadino Malik Al-Amlak (karalių karalius).“

Viešpaties pašlovinimas (al-chamdu li-llah ištarimas) nusičiaudėjus

Chadisas Nr.1962 (6221)

Anas bin Malikas pranešė, jog kartą Pranašo, taika jam ir Viešpaties palaima, akivaizdoje nusičiaudėjo du žmonės. Vienam jų Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, tarė: „Te pasigaili tavęs Allahas“, tačiau kitam žmogui jis nieko nesakė. Apie tai jo buvo paklausta ir jis, taika jam ir Viešpaties palaima, atsakė: „Pirmasis pašlovino Allahą (ištarė al-chamdu li-llah), o kitas to nepadarė.“

Čiaudulys yra mėgiamas, žiovulys – ne.

Chadisas Nr.1963 (6226)

Abu Huraira pranešė Pranašą, taika jam ir Viešpaties palaima, sakius:

„Allahas mėgsta čiaudulį ir nemėgsta žiovulio. Tad kai kuris jūsų nusičiaudi ir pašlovina Allahą, kiekvienas tai išgirdęs musulmonas privalo pasakyti: „Te pasigaili tavęs Allahas (Jarchamukallah). Tuo tarpu žiovulį sukelia Šėtonas, todėl reikia stengtis sulaikyti jį, kiek tik tai yra įmanoma, nes Šėtonas juokiasi kai kuris nors iš jūsų žiovauja.“ (1)

___________________________________________________________________________________________________________________

Imamo Zubaidi komentaras:

(1) T.y. tokiu atveju, kai žmogus žiovauja neprisidengęs burnos

————————————————————————————————————————————————————–

„Iš tiesų Allah ir jo angelai laimina Pranašą! O jūs, kurie patikėjote! Laiminkite jį ir sveikinkite, taikos linkėdami.“ (Koranas, sūra Sąjungininkai 33:56)

___________________

Šaltinis: www.islam.by

Knygą yra pardavime įvairiom kalbom: anglų, prancūzų

Questions