Allaho malonė (1 dalis)

Aprašymas: Allaho malonės reikšmė ir kaip ji apima kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Taip pat kai kurie Allaho malonės ženklai.

Tikslai:

·  Suprasti Allaho malonės neaprėpiamumą.

·  Atpažinti Allaho malonės ženklus kasdieniniame gyvenime.

Islamiški arabiški terminai:

Bismillah – بِسْمِ الله  – pažodžiui „Vardan Allaho“.

Rachman – الرَّحْمانُ   malonės išraiška, Allaho suteikiama viskam, kas sukurta, palaikanti nesibaigiančią palaiminimų tėkmę.

Rachym – الرَّحِيمُ  – šis terminas turi labai konkrečią reikšmę, jis skirtas Allaho Malonei tikinčiajam būtent Teismo Dienos metu. „…Jis Rachym tikintiesiems…” (Koranas 33:43)

Chadž – حَجٌّ  piligriminė kelionė į Meką, kur piligrimas atlieka nustatytus ritualus. Chadžas yra vienas iš penkių islamo stulpų, kurį kiekvienas suaugęs musulmonas turi atlikti bent kartą gyvenime, jei gali tai sau leisti ir turi fizines galimybes.

Ramadan – رَمَضانُ  – devintas islamiško mėnulio kalendoriaus mėnuo. Tai mėnuo, per kurį buvo įsakyta pasninkauti.

Bismillah ir-Rachman ir-Rachym – بِسْمِ  اللّهِ الرَّحْمانِ  الرَّحِيمِ  – Vardan Allaho, Gailestingiausiojo, Maloningiausiojo. Tai frazė, kurią mes sakome kasdien. Tačiau mes kartais pamirštame kokia galinga ši frazė yra. Taip pat pamirštame, kad malonė yra viena iš Jo savybių ir kad mes, kaip netobuli žmonės, nuolat pasitikėtume Allah palaiminimais.

Allahas yra Gailestingiausiasis ir Maloningiausiasis. Jo malonė apima viską ir yra visos egzistuojančios malonės ir gailesčio šaltinis.

„Malonė Mano apima kiekvieną daiktą…“ (Koranas 7:156)

Lietuvių kalboje žodis “malonė” turi keletą reikšmių, tai užuojauta, atlaidumas, gerumas ir švelnumas. Arabų kalboje malonei yra terminas rachmah: Ar-Rachman ir Ar-Rachymdu svarbiausi Allaho vardai, gauti iš šio žodžio šaknies. Allaho malonė yra nežemiška savybė, kuri taip pat apima švelnumą, globą, dėmesį, meilę ir atlaidumą. Kai šios savybės pastebimos pasaulyje, tai tik atspindys Allaho malonės Jo kūriniams.

Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) informavo mus, kad Allahas yra Maloningesnis savo vergams nei motina savo vaikui.[1] Ir iš tiesų, arabiškai žodis įsčios yra gautas iš tos pačios šaknies kaip malonė – rachmah. Tai ženklas unikalios sąsajos tarp Allaho malonės ir įsčių. Allah augina  ir saugo mus, kaip įsčios augina ir saugo negimusį vaiką. Korane, autentiškoje Sunoje ir visame pasaulyje yra daugybė Allaho malonės ženklų savo kūriniams.

Keletas Allaho malonės ženklų:

· Pranašai ir Pasiuntiniai

Allah atsiuntė mums pranašus ir pasiuntinius, kad jie mus vestų ir padėtų išlikti ant Jo tiesaus kelio, vedančio į amžinąjį Rojų. Visi pranašai ir pasiuntiniai buvo mirtingi žmonės, nusiųsti į skirtingas tautas skirtingu laiku, bet jie skelbė vienintelę žinią – garbinti vieną Dievą ir nesieti Jo su niekuo. Jie parodė žmonėms geriausią gyvenimo kelią ir kaip jie turėtų gyventi, kad turėtų laimės ir sėkmės šiame ir kitame gyvenime.

Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) buvo paskutinysis siųstas žmonijai. Jis buvo pasiųstas su žinia, kuri buvo tinkama visiems žmonėms, visur ir bet kuriais laikais. Allah apibūdina pranašą, kaip malonę siųstą žmonijai. Jis, Išaukštintasis, yra pasakęs:

“Mes pasiuntėme tave tik kaip malonę pasauliams” (Koranas 21:107)

Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) buvo malonės įsikūnijimas. Jis parodė gerumą ir užuojautą visiems, su kuriais turėjo ryšių: jo šeimai, našlaičiams, draugams, vergams bei svetimšaliams.

„Per Allaho gailestingumą tu buvai jiems švelnesnis, o jeigu būtum šiurkštus, kietaširdis, tai jie būtų atsitraukę nuo tavęs. Dovanok jiems ir paprašyk jiems atleidimo…“ (Koranas 3:159)

· Koranas

Koranas yra nuostabiausia dovana žmonijai – tai unikali knyga. Koranas nurodo aukščiausius moralės standartus ir kaip siekti jų, kad būti geriausiu įmanomu žmogumi. Jei kada gyvenimas tampa per daug sunkus ar mes esame užklupti ligų, sužalojimų ar liūdesio, Koranas nušviečia mūsų kelią ir palengvina naštą. Tai nuraminimo ir paguodos šaltinis. Tai malonė žmonijai.

„Mes pasiuntėme tau knygą tik tam, kad išaiškintum jiems tai, dėl ko jie nesutaria, – ji vedimas tiesiu keliu ir malonė žmonėms, kurie tiki.“ (Koranas 16:64)

„Ir tai – Knyga, kurią Mes pasiuntėme iš aukštybių, palaimintoji, tai sekite ja ir būkite dievobaimingi, galbūt jūsų bus pasigailėta.“ (Koranas 6:155)

· Atlaidumas garbinimo reikaluose

Islamas moko, kad kiekvienas gyvenimo aspektas gali būti garbinimas. Viskas, nuo valgymo ir gėrimo iki miegojimo ir maudymosi, gali būti atlikta būdu, kuris patinka Allahui. Islamas yra lankstus, atlaidus ir gailestingas tikėjimas.

Pavyzdžiui, jei žmogus serga ir negali pasninkauti Ramadano metu, jam tai nėra privaloma. Iš tiesų, jam netgi rekomenduojama nepasninkauti. Taip pat, jei musulmonas negali atlikti chadžą dėl fizinių ar finansinių sunkumų, jis yra atleistas nuo to. Allaho malonė leidžia keliaujančiam musulmonui sujungti maldas keliaujant, nes sustojimas kas kelias valandas pasimelsti prailgina ir pasunkina kelionę.

Allaho malonė yra viena nuostabiausių Jo savybių. Visiems, kas tiki, priklauso parodyti Allaho malonę viskame ką jie daro ir sako.

„…Jis – Gailestingiausias iš gailestingiausiųjų.“ (Koranas 12:92)

Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) paaiškino malonės ypatingumą savo kompanionams, sakydamas jiems, kad Dievas padalino savo Malonę į šimtą dalių ir nusiuntė vieną dalelę pasidalinti jo kūriniams. Štai kodėl žmonės yra gailestingi ir malonūs vieni su kitais, o laukiniai gyvūnai yra švelnūs savo palikuoniams. Tačiau Dievas sulaikė kitas 99 dalis, kad jos būtų padovanotos Teismo Dieną.[2]


Išnašos:

[1] Sachych Muslim, Schych Al-Bukhari

[2] Sachych Muslim.

_________________________________

Straipsnio autorius: Aisha Stacey

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=5]

Questions